Informacje

Statut PTFM

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI I CHARAKTER PRAWNY STOWARZYSZENIA

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYKI MEDYCZNEJ im. Cezarego Pawłowskiego (w dalszym ciągu zwane Towarzystwem).

§2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

Siedzibą Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.

§4

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej posiada osobowość prawną. Towarzystwo posiada własną pieczęć z napisem „Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego”.

§5

Towarzystwo ma prawo zakładać oddziały terenowe na podstawie przepisów zawartych w dalszej części statutu.

§6

Towarzystwo może należeć do organizacji międzynarodowych o pokrewnych celach działalności.

II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§7

    Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju zastosowań fizyki w medycynie, inżynierii biomedycznej, ochrony przed promieniowaniem oraz ich popularyzacja.

§8

    Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:

 1. organizuje sympozja, zebrania naukowe, odczyty, szkolenia i konkursy;
 2. wydaje czasopisma naukowe, książki i publikacje z zakresu dziedzin objętych celami Towarzystwa,
 3. opracowuje i opiniuje raporty w zakresie dziedzin objętych celami Towarzystwa,
 4. opracowuje założenia norm, przepisów i zaleceń w zakresie stosowania środków technicznych w medycynie i warunków ich użytkowania, zwłaszcza w obszarze infrastruktury jakości i bezpieczeństwa technologii medycznych związanych z fizyką medyczną, poprzez uczestnictwo we wdrażanych systemach akredytacyjnych, inspekcyjnych i informacyjnych;
 5. utrzymuje łączność i współdziała z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą.

III
CZŁONKOSTWO TOWARZYSTWA

§9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§10

Zwyczajnym i honorowym członkiem Towarzystwa może zostać osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie naukowe i działająca w dziedzinach objętych celami Towarzystwa.

§11

Osoba pragnąca być członkiem zwyczajnym Towarzystwa musi być wprowadzona przez co najmniej 2 członków Towarzystwa oraz wypełnić kwestionariusz informujący o studiach wyższych, stopniach naukowych oraz swoim dorobku naukowym.
O przyjęciu do Towarzystwa decyduje Zarząd Oddziału zwykłą większością głosów.

§12

 1. Każdy członek zwyczajny ma prawo do udziału w obradach Walnego Zebrania Delegatów, bierne prawo wyborcze, prawo stawiania wniosków.
 2. Członkowie Zwyczajni, którzy mają uregulowane składki członkowskie mają prawo do obniżonej opłaty wpisowej na wszystkie wydarzenia organizowane przez PTFM. Wysokość zniżki jest określana przez Zarząd Główny PTFM.
 3. Informacje kierowane do członków Towarzystwa, a w szczególności informacje o zebraniach władz naczelnych lub terenowych Towarzystwa są przekazywane drogą elektroniczną, chyba, że członek w drodze pisemnej skierowanej do Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału zażąda przekazywania informacji drogą listowną.

§13

Do obowiązków członków zwyczajnych Towarzystwa należy:

 1. czynne popieranie celów Towarzystwa i udział w jego pracach;
 2. przestrzeganie postanowień statutu i stosowanie sie do uchwał władz Towarzystwa;
 3. opłacanie składek członkowskich uchwalonych przez Walne Zebranie Delegatów.

§14

 1. Członkostwo zwyczajne Towarzystwa ustaje automatycznie z powodu niezapłacenia składek w ciągu kolejnych 2 lat. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd Oddziału. Członkowie do końca lutego każdego roku kalendarzowego są informowani przez Skarbnika Oddziału o dokonanych wpłatach składek członkowskich za dwa ostatnie lata.
 2. Dobrowolnego wystąpienia, skierowanego do Zarządu Oddziału na piśmie.
 3. Wykluczenia za czyny nielicujące z godnością członka Towarzystwa lub za działalność na jego szkodę. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego większością 2/3 głosów, zatwierdzającej przedstawione orzeczenie Sądu Koleżeńskiego, przy czym na żądanie wykreślonego, motywy powinny być mu zakomunikowane na piśmie. Wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów za pośrednictwem Zarządu Głównego w terminie 2 tygodni od otrzymania uchwały o wykluczeniu. W tym przypadku do terminu odbycia się Walnego Zebrania członkostwo w Towarzystwie  ulega zawieszeniu.?

§15

Członkowie wspierający Towarzystwo są to osoby prawne lub fizyczne, które deklarują na piśmie gotowość działania na rzecz i wspierania finansowego Towarzystwa, i które zostały przyjęte decyzja Zarządu Glównego lub terenowego, zwykłą większością głosów.

§ 16

Członkostwo honorowe Towarzystwa w uznaniu zasług położonych w dziedzinach  objętych działalnością Towarzystwa, nadaje Walne Zebranie Delegatów zwykłą większością głosów na jednomyślny wniosek Zarządu Głównego.

§ 17

Nadanie członkostwa honorowego zwalnia z obowiązku płacenia składek.

IV
WŁADZE TOWARZYSTWA

§18

Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Delegatów
 2. Zarząd Główny
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

§ 19

Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 20

 1. Kadencja działalności wszystkich władz Towarzystwa wynosi 4 lata.
 2. Funkcje prezesa i wiceprezesa Zarządu Głównego i przewodniczącej/przewodniczącego Oddziału można pełnić najdłużej przez dwie kolejne kadencje.

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

§ 21

Walne Zebranie  Delegatów jest jego naczelną wladzą, wytyczajacą kierunki jego pracy. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

 1. uchwalanie zmian statutu,
 2. wybory Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu po wysłuchaniu i rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
 4. ustalenie wytycznych pracy Zarządu Głównego,
 5. ustalenie wysokości składek członkowskich,
 6. dysponowanie majątkiem Towarzystwa,
 7. nadawanie godności członka honorowego,
 8. rozpatrywanie wniosków władz Towarzystwa oraz Zarządów Oddziałów i poszczególnych członków Towarzystwa,
 9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu sie Towarzystwa.

§22

W przypadku gdy liczba członków Towarzystwa jest mniejsza od 100, kompetencje Walnego Zebrania Delegatów przejmuje Walne Zebranie Członków.

§23

Delegaci wybierani są na zebraniach Oddziałów zwykła większością głosów, przy obecności co najmiej 1/2 członków. Wybierany jest 1 delegat na każdą rozpoczynającą się dziesiątkę członków Oddziału.

§24

Walne Zebrania Delegatów  dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny co trzy lata, w związku z zakończeniem kadencji. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje na mocy jednomyślnej uchwały Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na jednomyślny wniosek Komisji Rewizyjnej lub też na pisemny wniosek z podpisami 1/3 członków zwyczajnych przesłany Zarządowi Głównemu.?

§25

Zarząd Główny zobowiązany jest do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów wraz z podaniem proponowanego porządku dziennego przynajmniej na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem zebrania.

§ 26

Wyznacza się dwa terminy Walnego Zebrania Delegatów. Uchwały Walnego Zebrania  Delegatów sa prawomocne w pierwszym terminie, jeżeli powzięte zostały w obecności nie mniej niż połowy ogólnej liczby delegatów. Jezeli w pierwszym terminie Walne Zebranie Delegatów nie odbyło się na skutek braku quorum, Walne Zebranie Delegatów zwołane w drugim terminie jest prawomocne bez wzgledu na liczbę zebranych.

§27

Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem spraw dotyczących zmian statutu, rozwiązania się Towarzystwa  i wykluczenia członków, którzy odwołali się do Walnego Zebrania Delegatów. Uchwały te wymagają większości 2/3 ważnych głosów przy obecności co najmniej 1/2 Delegatów.
Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.

ZARZĄD GŁÓWNY

§ 28

Działalnością Towarzystwa kieruje i reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz Zarząd Główny, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu i wytycznymi Walnego Zebrania Delegatów. Zarząd Główny  nadzoruje prace Zarządów Oddziałów Towarzystwa.

§29

 1. Zarząd Główny składa się z dziewięciu osób: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, oraz czterech członków zarządu.
 2. W pracach zarządu mogą uczestniczyć przewodniczący sekcji ogólnopolskich z głosem doradczym.
 1. Przewodniczący Oddziału są zobowiązani do uczestniczenia, co najmniej raz w roku w posiedzeniu Zarządu Głównego.

§30

Zarząd Główny jest kierującym i wykonawczym organem Towarzystwa, odpowiedzialnym przed Walnym Zebraniem Delegatów. W zakres jego czynności wchodzą:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów,
 2. podejmowanie wszelkich akcji [celem] dla osiagnięcia celów Towarzystwa,
 3. porozumiewanie się z władzami w sprawach Towarzystwa,
 4. zawiadywanie majątkiem Towarzystwa,
 5. zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów  Towarzystwa,
 6. przedkładanie Walnemu Zebraniu Delegatów oraz odpowiednim władzom sprawozdań z działalności Towarzystwa,
 7. przedkładanie Walnemu Zebraniu Delegatów wniosków o mianowaniu członków honorowych,
 8. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Towarzystwa większością 2/3 członków Zarządu oraz kontrola działalności Oddziałów,
 9. opracowywanie okresowych preliminarzy i sprawozdań finansowych Towarzystwa,
 10. przedkładanie Walnemu Zebraniu Delegatów  propozycji  składu  wybieranego Zarządu,
 11. informowanie o bieżącej działalności Towarzystwa,
 12. powoływanie i rozwiązywanie sekcji Towarzystwa.

§31

Wszelkie umowy dotyczące świadczeń  i akty, skutkiem których może nastąpić zmiana w majątku Towarzystwa, wymagają dwóch podpisów : skarbnika i upoważnionego członka Zarządu Głównego. Do podpisywania innych dokumentów według kompetencji mają prawo: prezes, wiceprezes i sekretarz.

§32

Zarząd Główny zbiera się co najmniej raz na cztery miesiące i ma prawo zapraszania na swe zebrania innych członków Towarzystwa.

KOMISJA REWIZYJNA

§33

Komisja Rewizyjna jest władzą kontrolującą działalność Towarzystwa.

§34

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.

§35

Komisja Rewizyjna przeprowadza ogólną kontrolę działalności Towarzystwa pod względem merytorycznym i finansowym przynajmniej raz do roku w okresie kadencji i jest zobowiązana złożyć na piśmie sprawozdanie i wnioski z kontroli Zarządowi Głównemu przed Walnym Zebraniem Delegatów mającym na celu wybory nowego Zarządu. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Zarządu Głównego i Oddziałów Towarzystwa za cały okres kadencji i wśród swych wniosków Komisja stawia wniosek o udzielenie lub odmówienie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

§36

Komisja Rewizyjna ma prawo spowodować zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego z proponowanym porządkiem dziennym w uzasadnionym przypadku konieczności usunięcia wykrytych nieprawidłowości w pracy Zarządu Głównego.

SĄD KOLEŻENSKI

§ 37

Spory między członkami, dotyczące Towarzystwa oraz sprawy wykluczania członków z Towarzystwa rozstrzyga Sąd Koleżeński w składzie trzech osób. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego można odwołać się do uchwały najbliższego Walnego Zebrania Delegatów.

V

DOCHODY I MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§38

 1. Dochody Towarzystwa stanowią składki członkowskie, dotacje i subwencje oraz dochody z działalności gospodarczej. Towarzystwo może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.
 2. Połowa wpływów ze składek członkowskich wniesionych przez członków danego Oddziału Towarzystwa pozostaje w dyspozycji tego Oddziału.
 3. Składki członkowskie są wpłacane przez członków bezpośrednio  na konto Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej.

VI

ODDZIAŁY TOWARZYSTWA

§39

Oddziały Towarzystwa mogą powstać na mocy decyzji Zarządu Głównego w miejscowościach, w których zbierze się grono zainteresowanych osób.

§40

Władzami Oddziału są:

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału lub Walne Zebranie Delegatów w Oddziałach liczących więcej niż 100 członków,
 2. Zarząd Oddziału
 3. Oddziałowa Komisja Rewizyjna.

§41

Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata w okresie kadencji naczelnych władz Towarzystwa.

§42

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków  lub Walnego Zebrania Delegatów Oddziału należy:

 1. wybór przynajmniej 3-osobowego Zarządu Oddziału,
 2. wybór trzyosobowej Komisji Rewizyjnej. W Oddziałach liczących mniej niz 10 osób funkcje Oddziałowej Komisji Rewizyjnej przejmuje Komisja Rewizyjna Towarzystwa.
 3. ustalenie wytycznych pracy Zarządu Oddziału,
 4. rozpatrywanie wniosków władz Oddziału i poszczególnych jego członków.
 5. udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału po wysłuchaniu i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów
 7. dysponowanie majątkiem Oddziału.

§ 43

Walne Zebranie Członków Oddziału, lub Walne Zebranie Delegatów Oddziału, zwyczajne lub nadzwyczajne, zwołuje Zarząd Oddziału podając do wiadomości członków termin zebrania wraz z porządkiem dziennym na trzy tygodnie naprzód, zawiadamiając o tym równocześnie Zarząd Główny Towarzystwa. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów Oddziału może zwołać Zarząd Główny na mocy jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu lub na jednomyślny wniosek pisemny Komisji Rewizyjnej lub też na wniosek z podpisami przynajmniej 1/3 liczby członków Oddziału.

§44

Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§45

Dochody Oddziału stanowią składki członkowskie w części ustalonej przez Walne Zebranie Delegatów, dotacje i subwencje na rzecz Oddziału, dochody z działalności gospodarczej. Oddział może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.

§46

Zarząd Oddziału obowiązany jest raz do roku składać Zarządowi Głównemu Towarzystwa sprawozdanie ze swej działalności finansowej i merytorycznej.

§47

Rozwiązanie Oddziału może nastąpić na skutek decyzji 2/3 członków Zarządu Głównego lub 2/3 członków zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego  Zebrania Członków lub Walnego Zebrania Delegatów Oddziału.

VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§48

Zmiana statutu Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Delegatów powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów. Projekt zmiany statutu powinien być rozesłany członkom Towarzystwa co najmniej na  3 tygodnie przed Walnym Zebraniem Delegatów.

§49

Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić jedynie na mocy uchwały Walnego Zebrania Delegatów powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. Uchwała jednocześnie określa przeznaczenie majątku Towarzystwa.

§50

Likwidację Towarzystwa przeprowadza ustępujący Zarząd Główny lub Komisja powołana przez Walne Zebranie Delegatów.