NowościWydarzenia

Nowa punktacja czasopism Ministerstwa Nauki

Zgodnie z § 14 ust. 1  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r. poz. 877), ogłoszono w formie komunikatu kryteria i tryb oceny czasopism naukowych (komunikat był poprzedzony komunikatem z dnia 4 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych).

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych.
Wykaz czasopism naukowych składa się m.in. z dwóch części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

 

  1. Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
  2. Części B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);