InformacjeNowościWydarzenia

Krajowe Spotkanie Sekcji Radioterapii PTFM Gliwice 14 czerwca 2019 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy Państwa na XI Krajowe Spotkanie Sekcji Radioterapii PTFM,
które odbędzie się w Gliwicach w dniu 14 czerwca 2019 na terenie Centrum
Konferencyjnego NOWE GLIWICE.
Tematem spotkania będą aspekty kontroli technik dynamicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem kontroli indywidualnej planów leczenia, oraz akceleratora. Radioterapia
oparta na technikach VMAT, zajmuje już poczesne miejsce w naszej codziennej pracy, a
kontrola urządzeń pod względem stosowalności w tym zakresie wymaga ogólnokrajowej
dyskusji, oraz ustalenia uniwersalnych wytycznych.
Podobnie jak w latach ubiegłych materiał spotkania przygotowują w znaczącej
części uczestnicy, tym razem ze względu na czas trwania spotkania – 1 dzień, zapraszamy do
prezentacji

Prezentacja plakatowa powinna zawierać:

Zastawienie aparatów z opisem zainstalowanych kolimatorów, wraz z zakresem
stosownych technik radioterapii, z podziałem na stacjonarne i dynamiczne. Metody kontroli
kolimatora wielolistkowego, zakres testów zarówno mechanicznych jak i dozymetrycznych, ich
częstotliwość, poziomy reagowania, czynności w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości.
Prezentacja powinna być uzupełniona o aktualne metody badawcze stosowane w danym
ośrodku do zapewnienia poprawnej pracy akceleratora pracującego w technice VMAT.
Wygłoszone zostaną prezentacje przez zaproszonych wykładowców podejmujące
problemy: kontroli jakości układów kolimujących w aparatach dedykowanych do technik
dynamicznych, zakresy ustalenia testów kontroli akceleratora pod kątem stosowania
technik dynamicznych, techniki hybrydowe łączące planowanie VMAT z tradycyjnym
planowaniem leczenia. Przedstawione zostaną możliwość urządzeń: Cyber Knife,
Tomothyrapy i Halcyon, pod względem optymalizacji dostarczania dawki modulowanej
dynamicznie.
Szczególnie serdecznie zapraszamy na dwie debaty dotyczące koncepcji
weryfikacji radioterapii dynamicznej, oraz automatyzacji w planowaniu leczenia i
zastępowalności fizyka przez nowoczesną technologię.
Ze względów organizacyjnych proponujemy aby w spotkaniu uczestniczyły dwie osoby
z jednego ośrodka radioterapii. Bardzo prosimy o przesłanie streszczeń drogą
elektroniczną, na adres: prezentacje PTFM2019@io.gliwice.pl
Zostaną one opublikowane w Inżynierze i Fizyku Medycznym. Akceptowane będą tylko
zgłoszenia z potwierdzeniem przesłania opłaty rejestracyjnej.
Opłaty należy wykonać
poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na stronie: www.kongresptfm2019.io.gliwice.pl.
Organizator nie pokrywa kosztów noclegów, zostały jednak wynegocjowane promocyjne
ceny dla uczestników konferencji.

Przewodnicząca Sekcji Radioterapii PTFM
Marzena Janiszewska